Tutorial – การยืนยันตัวตนเบื้องต้น (KYC LEVEL 1)

วิธีการใช้งาน OM WALLET

การยืนยันตัวตนเบื้องต้น (KYC LEVEL 1)​

ผู้ใช้ต้องทำการยืนยันตัวตนเบื้องต้นเพื่อเริ่มต้นใช้งานกระเป๋า Om Wallet ตามกฏของหน่วยงานของรัฐ เพื่อทำให้ระบบรู้ว่าผู้ใช้บริการคือใคร โดยผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว และทำการยืนยันตัวตนผ่านอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียน เมื่อผู้ใช้ทำก ารยืนยันตัวตนเบื้องต้นสำเร็จแล้ว ผู้ใช้จะสามารถเริ่มต้นซื้อ Om Coin ได้ และเมื่อทำการซื้อสำเร็จ กระเป๋าจะถูกเปิดโดยสมบูรณ์และสามารถใช้งานตามฟีเจอร์ดังต่อไปนี้ได้
– รับ Om Coin จากกระเป๋าอื่นๆได้
– ส่ง Om Coin เข้ากระเป๋าอื่นๆได้ (limit 1000 OM)
– เพิ่ม Token ต่างๆที่อยู่บน Om Chain ได้ (เช่น MGas)
– ใช้งานระบบ Smart Contract ผ่านสัญญาที่มีอยู่บน Om Chain แล้ว
หากต้องการรับส่ง Om Coin ได้ไม่จำกัด ผู้ใช้ต้องทำการยืนยันตัวตนโดยละเอียดเป็นขั้นตอนต่อไป

Scroll to top