Tutorial – เชื่อมเหรียญอื่นๆ (Cryptocurrency)

วิธีการใช้งาน OM WALLET​

เชื่อมเหรียญอื่นๆ (Cryptocurrency)​

วิธีการเชื่อมเหรียญอื่น ๆ (Cryptocurrency) ในแอปพลิเคชัน OM WALLET

 1. เปิดแอปพลิเคชัน OM WALLET จากนั้นเลือกที่เมนู
 2. เลือก “เชื่อมเหรียญอื่น ๆ”
 3. เลือกประเภทเหรียญที่ต้องการเปิดใช้งาน
 4. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการเพิ่มเหรียญเข้าสู่ OM WALLET
 5. ป้อนรหัส PIN ของคุณ
 6. จากนั้นจะมีข้อความแจ้งว่า “สามารถใช้งานเหรียญที่เลือกได้แล้ว”

หมายเหตุ
เมื่อผู้ใช้งานทำการเปิดใช้งานเหรียญที่ต้องการแล้ว จะสามารถใช้งาน และดำเนินการโอน/รับเหรียญข้างต้นได้

ข้อสังเกต เกี่ยวกับการเชื่อมเหรียญอื่น ๆ สามารถดูได้จาก 

 1. สถานะของเหรียญ ในหน้า การเปิดใช้งานเหรียญอื่น ๆ ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้
  1.1) เหรียญที่ทำการเชื่อมเหรียญเรียบร้อยแล้ว
  1.2)  เหรียญที่ยังไม่ได้ทำการเชื่อมเหรียญ
 2. กล่องข้อความที่แสดง เมื่อเลือกเชื่อมเหรียญ ดังนี้
  2.1) เหรียญที่ทำการเชื่อมเหรียญเรียบร้อยแล้ว เมื่อกดเลือกที่เหรียญ ระบบจะไม่แสดงกล่องข้อความใด ๆ ขึ้นมาให้เลือก เนื่องจากผู้ใช้งานได้ดำเนินการเชื่อมเหรียญนั้นไปแล้ว
  2.2) เหรียญที่ยังไม่ได้ทำการเชื่อมเหรียญ เมื่อกดเลือกที่เหรียญ ระบบจะแสดงกล่องข้อความขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานดำเนินการ หรือ ยกเลิก การเพิ่มเหรียญนั้นเข้าสู่ OM WALLET
 3. เหรียญในหน้าหลัก ในส่วนของ กระเป๋า เมื่อผู้ใช้งานทำการเปิดใช้งานเหรียญที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของเหรียญนั้นจะมาแสดงที่หน้าแอปพลิเคชัน OM WALLET ในส่วนของ “กระเป๋า” ดังรูป
Scroll to top