Tutorial – การปลดล็อคการใช้งานด้วยลายนิ้วมือ

วิธีการใช้งาน OM WALLET

การปลดล็อคการใช้งานด้วยลายนิ้วมือ​

คุณสามารถเปิดใช้งานการปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือได้โดยการเลือกเมนู “ข้อมูลความปลอดภัย” จากนั้นเลือกเมนู “ปลดล็อคการใช้งานด้วยอุปกรณ์” เลือก “ปลดล็อคด้วยลายนิ้วมือ” และ กด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการปลดล็อคด้วยอุปกรณ์
หมายเหตุ การปลดล็อคการใช้งานด้วยลายนิ้วมือสามารถใช้งานได้เฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น  

Scroll to top