Tutorial – การปลดล็อคการใช้งานด้วยใบหน้า

วิธีการใช้งาน OM WALLET

การปลดล็อคการใช้งานด้วยใบหน้า​

ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานการปลดล็อคด้วยใบหน้าได้โดยการเลือกเมนู “ข้อมูลความปลอดภัย” จากนั้นเลือกเมนู “ปลดล็อคการใช้งานด้วยอุปกรณ์”เลือก “ปลดล็อคด้วยใบหน้า” และ กด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการปลดล็อคด้วยอุปกรณ์
หมายเหตุ การปลดล็อคการใช้งานด้วยใบหน้าสามารถใช้งานได้เฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น

Scroll to top