Tutorial – การเปลี่ยนรหัสผ่าน (PIN)

วิธีการใช้งาน OM WALLET

การเปลี่ยนรหัสผ่าน (PIN)​

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยการเลือกเมนู “ข้อมูลความปลอดภัย” จากนั้นเลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน”  เมื่อเข้าสู่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน กรุณกรอกรหัสผ่านปัจจุปันของคุณ จากนั้นกรอกรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเสร็จสิ้นการเปลี่ยนรหัสผ่าน

Scroll to top