Test

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Om Chain คืออะไร

 • เทคโนโลยีจัดการข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Public Distributed ledger) ในรูปแบบของ Blockchain Network
 • สามารถทำให้เกิดธุรกรรมได้ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง ยกตัวอย่างเช่น การรับส่ง การยืนยัน และการบันทึกข้อมูล
 • ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบสาธารณะ ผ่าน Om Explorer เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ โปร่งใสอีกด้วย
Toggle Content
Toggle Content
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

KYC คืออะไร

KYC ย่อมาจาก Know Your Customer เป็นกระบวนการทำความรู้จักลูกค้า การระบุตัวตน (Identification) และพิสูจน์ตัวตน (Verification) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานใระบบ

การทำ KYC ของ OM WALLET มีกี่แบบ / แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

การทำ KYC ของ OM WALLET มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ

แบบที่ 1 การยืนยันตัวตน Level 1 (KYC Level 1) สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 1. พิมพ์ข้อมูล และแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
  • เลขเลเซอร์ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน
  • ชื่อ-นามสกุล (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
  • เพศ
  • สถานภาพ
  • วัน/เดือน/ปี เกิด (ต้องมีอายุมากกว่า 20 ปี)
  • เลขประจำตัวประชาชน
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  • สัญชาติ
  • อีเมล
 2. อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เรียบร้อย
 3. กดปุ่ม ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว
 4. ตรวจสอบอีเมลของท่าน
 5. กดลิงก์จากอีเมลเพื่อเปิดใช้งานบัญชี
 6. ทำการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน Om Wallet

เมื่อผู้ใช้งานที่ทำการยืนยันตัวตน Level 1 (Level KYC 1) ถูกต้องครบถ้วน จะสามารถใช้งาน Om Coin ตามเงื่อนไข ดังนี้

 • ผู้ใช้งานสามารถซื้อ Om Coin ได้ แต่จะจำกัดจำนวนการซื้อได้ไม่เกิน 1,000 Om Coin
 • ผู้ใช้งานสามารถซื้อ Om Coin กี่ครั้งก็ได้ *แต่สามารถซื้อ Om Coin รวมทั้งหมดได้ ไม่เกิน 1,000 Om Coin
 • ผู้ใช้งานสามารถส่ง Om Coin ได้ แต่จะจำกัดการส่ง ให้ส่งได้ไม่เกิน 1,000 Om Coin / ครั้ง
 • ผู้ใช้งานสามารถเก็บ Om Coin ได้แบบไม่จำกัดจำนวน

หมายเหตุ: ในส่วนเหรียญสกุลอื่น ไม่ต้องทำ KYC

แบบที่ 2 การยืนยันตัวตน Level 2 (KYC Level 2) สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 1. พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
  • ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน
  • ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ
  • อาชีพ
  • รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
  • ชื่อบริษัทที่ทำงาน
  • ที่อยู่ที่ทำงาน
 2. ถ่ายภาพใบหน้าของผู้ใช้งาน พร้อมกระดาษที่เซ็นชื่อ วันที่ และคำว่า Om Platform คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ) ซึ่งจะต้องให้เห็นใบหน้าของผู้ใช้งาน และรายละเอียดบนบัตรอย่างชัดเจน จากนั้นทำการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน OM WALLET

เมื่อผู้ใช้งานที่ทำการยืนยันตัวตน Level 2 (Level KYC 2) ถูกต้องครบถ้วน จะสามารถใช้งาน Om Coin ตามเงื่อนไข ดังนี้

 • ผู้ใช้งานสามารถซื้อ Om Coin ได้ แบบไม่จำกัดจำนวน
 • ผู้ใช้งานสามารถส่ง Om Coin ได้ แบบไม่จำกัดจำนวน
 • ผู้ใช้งานสามารถเก็บ Om Coin ได้ แบบไม่จำกัดจำนวน
แบบที่ 3 การยืนยันตัวตน Level 3 (KYC Level 3) ระบบจะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้

การยืนยันตัวตน Level 3 (KYC Level 3) จะมีความพิเศษกว่า KYC Level 2 คือ ระบบจะสามารถทำการคืนเงินให้ผู้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแลกคืน Om Coin ผู้ใช้งานจะต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ได้แก่
  • รูปถ่ายของหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
  • ข้อมูลที่จะต้องกรอกข้อมูล เช่น ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร และชื่อของบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารรับรองที่อยู่ เพื่อใช้ยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน เอกสารที่สามารถนำมาใช้ได้ ได้แก่
  • เอกสารรายการเดินบัญชี (Statement) ที่ออกโดยธนาคาร พร้อมตราประทับของธนาคาร
  • ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต
  • ใบแจ้งหนี้สาธารณูปโภค (บิลค่าไฟฟ้า บิลค่าน้ำประปา บิลค่าโทรศัพท์ หรือบิลค่าอินเทอร์เน็ต)
  • เอกสารอื่น ๆ ที่ระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และวันที่ออกเอกสารชัดเจน

หมายเหตุ:เอกสารข้างต้นจะต้องมีข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และวันที่ออกเอกสารของผู้ใช้งานอย่างชัดเจน และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร

เมื่อผู้ใช้งานที่ทำการยืนยันตัวตน Level 3 (Level KYC 3) ถูกต้องครบถ้วน จะสามารถใช้งาน Om Coin ตามเงื่อนไข ดังนี้

 • ผู้ใช้งานสามารถซื้อ Om Coin ได้ แบบไม่จำกัดจำนวน
 • ผู้ใช้งานสามารถส่ง Om Coin ได้ แบบไม่จำกัดจำนวน
 • ผู้ใช้งานสามารถเก็บ Om Coin ได้ แบบไม่จำกัดจำนวน
 • ระบบสามารถทำการคืนเงินให้ผู้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแลกคืน Om Coin ไม่เกินวันละ 1,000,000 Om Coin

หากต้องการทราบว่าได้ทำการ KYC ระดับใดแล้ว สามารถตรวจสอบได้อย่างไรบ้าง

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตน (KYC) ได้ในแอปพลิเคชัน OM WALLET โดยเข้าไปที่ “เมนู” ในหัวข้อ “ยืนยันตัวตน” จะมีรายละเอียดแสดงระดับการยืนยันตัวตนของท่าน ดังนี้
 • กรณีที่ผู้ใช้งานทำการยืนยันตัวตน (KYC) Level 1 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการ KYC Level 2 ระบบจะแจ้งว่า “ยืนยันตัวตน (LEVEL 1/2)”
 • กรณีผู้ใช้งานทำการยืนยันตัวตน (KYC) Level 1 และ Level 2 เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลในส่วนของการยืนยันตัวตน จะหายไปจากหน้าเมนู เพื่อแสดงว่า ผู้ใช้งานได้ทำการ KYC ครบถ้วนแล้ว
Toggle Content
Toggle Content
Scroll to top